Ås er i utvikling med store investeringsprosjekter knyttet til et nytt og utvidet universitet, nye skoler og barnehager, nye omsorgsbygg, en ambisiøs sentrumsplan og store infrastrukturtiltak i sentrum. Kommunen er godt rigget for å få flere innbyggere og virksomheter og disse mulighetene må utnyttes.

  • Follobanen har åpent og reduserer reisetiden fra Oslo til Ås til 17 min. Dette styrker samspillet med Oslo, gir pendlingsmuligheter og kan endre valg av bosted og arbeidsplass.
  • E6 og E18 går gjennom kommunen og det er attraktivt å etablere næringsvirksomhet i tilknytning til disse europaveiene.
  • Campus Ås vokser og både Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet har flyttet til Ås de siste årene. Dette gir muligheter for økt næringsaktivitet rundt disse kunnskapsmiljøene.
  • Campus Øst er i planleggingsfasen, og NMBU skal videreutvikle eiendommen som er på 100 000kvm. Det gir blant annet muligheter for å knytte Ås sentrum og NMBU sammen på en ny måte.
  • Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde legger til rette for 50 000kvm næringslokaler i Ås sentrum som de neste årene skal fylles med næringsaktører.
  • Det er store ambisjoner innen turisme og reiseliv, blant annet ønsker DNT Breivoll å bli den mest attraktive arenaen for barn og unge i regionen og Ås har Norges flotteste universitetspark.
  • Ås opplever økt næringsattraktivitet, og antall arbeidsplasser har vokst med 46% de siste 10 årene.
     
Norges miljø-og biovitenskapelige universitet

Alt dette må vises frem og jobbes med, slik at Ås kommune blir det naturlige valget for å bo, besøke, etablere og drive næring. «Attraktive Ås» har som overordnet målsetting å utnytte disse mulighetene og bidra til befolkningsvekst, næringsvekst og besøksvekst. Målgruppen for denne satsingen er dagens og framtidens innbyggere, studenter, arbeidstakere og næringsliv. Skal kommunen lykkes i arbeidet er samhandling som involverer og mobiliserer næringsliv, akademia og samfunnsliv viktig. 

Godt samspill mellom kommunen og andre samfunnsaktører er avgjørende og krever høy gjensidig tillit. Kommunen har ansvar for å skape denne tilliten gjennom åpenhet, god dialog og vedvarende prosesser.