Ås er i utvikling med store investeringsprosjekter knyttet til et nytt og utvidet universitet, nye skoler og barnehager, nye omsorgsbygg, en ambisiøs sentrumsplan og store infrastrukturtiltak i sentrum. Kommunen er godt rigget for å få flere innbyggere og virksomheter og disse mulighetene må utnyttes.

 • Follobanen har åpent og reduserer reisetiden fra Oslo til Ås til 17 min. Dette styrker samspillet med Oslo, gir pendlingsmuligheter og kan endre valg av bosted og arbeidsplass.
 • E6 og E18 går gjennom kommunen og det er attraktivt å etablere næringsvirksomhet i tilknytning til disse europaveiene.
 • Campus Ås vokser og både Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet har flyttet til Ås de siste årene. Dette gir muligheter for økt næringsaktivitet rundt disse kunnskapsmiljøene.
 • Campus Øst er i planleggingsfasen, og NMBU skal videreutvikle eiendommen som er på 100 000kvm. Det gir blant annet muligheter for å knytte Ås sentrum og NMBU sammen på en ny måte.
 • Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde legger til rette for 50 000kvm næringslokaler i Ås sentrum som de neste årene skal fylles med næringsaktører.
 • Det er store ambisjoner innen turisme og reiseliv, blant annet ønsker DNT Breivoll å bli den mest attraktive arenaen for barn og unge i regionen og Ås har Norges flotteste universitetspark.
 • Ås opplever økt næringsattraktivitet, og antall arbeidsplasser har vokst med 46% de siste 10 årene.

Alt dette må vises frem og jobbes med, slik at Ås kommune blir det naturlige valget for å bo, besøke, etablere og drive næring. «Attraktive Ås» har som overordnet målsetting å utnytte disse mulighetene og bidra til befolkningsvekst, næringsvekst og besøksvekst. Målgruppen for denne satsingen er dagens og framtidens innbyggere, studenter, arbeidstakere og næringsliv. Skal kommunen lykkes i arbeidet er samhandling som involverer og mobiliserer næringsliv, akademia og samfunnsliv viktig. Godt samspill mellom kommunen og andre samfunnsaktører er avgjørende og krever høy gjensidig tillit. Kommunen har ansvar for å skape denne tilliten gjennom åpenhet, god dialog og vedvarende prosesser.

Fokusområder i 2023 og 2024

Næringsutvikling

Tilgjengelige boliger og arbeidsplasser får folk til å flytte til Ås, mens trivsel og gode tjenester får folk til å bli boende som gode ambassadører. Kommunen har planer for boligbygging, bomiljø og tjenesteutvikling, men mangler oppdaterte planer for utvikling av næringsliv og møteplasser for samarbeid med næringslivet. Vi må:

 • Utarbeide planer for utvikling av næringsliv og etablere møteplasser for samarbeid med næringslivet. 
 • Bidra i samarbeidet mellom utdanningsaktørene på Ås, universitetet, fylkeskommunen og det lokale næringslivet for å utveksle fagkompetanse og skape gode overganger mellom utdanningsnivåene og næringslivet

Status:

Arbeidet med Temaplan for Næring er godt i gang og har blitt presentert for HNM. Plan for prosess vedtas i Formannskapet 03.05.23. I arbeidet med planen legges det vekt på workshops og møtepunkter mellom kommunen, Campus Ås, næringslivet og politikere.

Våren 2023 lanseres ny og mer brukervennlig nettside for næringsutvikling i Ås. Dette vil gjøre kommunikasjon med næringslivet enklere og informasjonen næringslivet trenger mer tilgjengelig.

Samarbeid med universitetet

Universitetet er en sentral samarbeidspartner og drivkraft i utviklingen av Ås. Kommunen samarbeider med universitetet i dag, men dette samarbeidet må utvikles videre. Målet er å utvikle Ås med kvaliteter som gjør at det blir attraktivt for studenter, forskere og næringsliv fra hele verden å bo og jobbe i Ås. Et viktig samarbeidsprosjekt er utviklingen av Campus øst der målet er å bli en av verdens mest attraktive og bærekraftige campus og universitetsbyer.

For å gjøre universitetsmiljøet mer synlig i Ås sentrum har universitetet tatt initiativ til å opprette et felleskontor på Rådhusplassen. Dette skal være et åpent og tilgjengelig Innovasjonssenter. Ard Innovation, Aggrator Inkubator, NMBU og kommunen er samarbeidspartnere her.

Vi må:

 • Utvikle Ås med kvaliteter som gjør at det blir attraktivt for studenter, forskere og næringsliv fra hele verden å bo og jobbe i Ås.  
 • Bidra i arbeidet med å utvikle Campus Øst.
 • Legge til rette for studentfrivillighet og studentvelferd. 

Status:

Innovasjonssenteret har startet opp og er i stadig utvikling. Sentralt på senteret står Talentutviklingsprogrammet for Innovasjon som binder grunn- og videregående skole sammen med Campus Ås og etter-videreutdanningstilbudet der. Høsten 2023 tas det sikte på å tilsette en senterleder samt å videre utvikle det faglige tilbudet ved senteret.

Innovasjonssenteret er også et første steg på veien mot Campus Øst, og prosjektdirektør for Campus Øst sitter i arbeidsutvalget for senteret, og leder Attraktive Ås i prosjektstøttegruppen til Campus Øst.

I slutten av mars ble en større investorkonferanse med deltagere fra hele verden avholdt på Campus Ås, med støtte fra blant annet kommunen. Dette var et viktig ledd i å få vist frem Ås for potensielt næringsliv, potensielle innovasjonsbedrifter og fagfolk. Det tas sikte på å tiltrekke seg samme konferanse i 2024. Slike arrangementer er viktig for å sette Ås på kartet som kunnskapskommune.

Det er planlagt et todagers seminar sammen med NMBU forsommeren 2023 for å utarbeide en ny avtale for samarbeid. Avtalen skal ha definerte fokusområder og tiltak som svarer ut mål i strategiene til hhv NMBU og kommunen.

Omdømme

God og målrettet kommunikasjon er en sentral suksessfaktor i arbeidet med å bygge et godt omdømme som skaper vekst. Det handler om å styrke lokal identitet, tilhørighet og trivsel blant de som bor i og besøker kommunen i dag, slik at de blir gode ambassadører for å spre positive fortellinger om kommunen videre. Dersom innbyggere og virksomheter opplever at kommunen har gode tjenester og tilrettelegger for samskaping blir de værende i kommunen og bidrar til å bygge opp Ås-omdømmet utenfor kommunen. NMBU-studentene er en stor gruppe innbyggere som er i kommunen noen år. Med gode og attraktive bomiljøer og arbeidsmuligheter vil disse kanskje bli værende i kommunen. En start er å identifisere særtrekk, kvaliteter og egenskaper ved Ås som vi ønsker å vise fram til ulike målgrupper. Vi må:

 • Styrke lokal identitet, tilhørighet og trivsel blant de som bor i og besøker kommunen.
 • Invitere sentrale aktører til å delta i et felles prosjekt for å tydeliggjøre merkevaren Ås.  
 • Nå bedrifter, innbyggere og besøkende som skal bidra til ønsket vekst.
 • Identifisere særtrekk, kvaliteter og egenskaper ved Ås som skal vises fram for ulike målgrupper.

Status:

Mat&Landbruksuka (Arendalsuka innen matproduksjon og landbruk) 2024 er i planleggingsfasen. Vitenparken og Kite har tatt initativ til arrangementet, og kobler nå på kommunen og NMBU i planleggingen og som samarbeidspartnere. Mat&Landbruksuka vil være definerende for den videre merkevareutviklingen av Ås som sted og kunnskapskommune, samt viktig for å sette Ås på kartet og bidra til økt aktivitet i næringslivet.

Politisk forankring og eierskap

Politisk forankring og eierskap er en avgjørende suksessfaktor om satsningen skal gi ønskede resultater.