Tilgjengelige boliger og arbeidsplasser får folk til å flytte til Ås, mens trivsel og gode tjenester får folk til å bli boende som gode ambassadører. Kommunen har planer for boligbygging, bomiljø og tjenesteutvikling, og arbeider nå med en næringsstrategi for utvikling av næringsliv og møteplasser for samarbeid med næringslivet. Vi skal:

  • Utarbeide planer for utvikling av næringsliv og etablere møteplasser for samarbeid med næringslivet. 
  • Bidra i samarbeidet mellom utdanningsaktørene på Ås, universitetet, fylkeskommunen og det lokale næringslivet for å utveksle fagkompetanse og skape gode overganger mellom utdanningsnivåene og næringslivet

Status:

Arbeidet med Temaplan for Næring er godt i gang. I arbeidet med planen legges det vekt på workshops og møtepunkter mellom kommunen, Campus Ås, næringslivet og politikere.

Næringsrådgiver er kommunens kontaktpunkt mot næringslivet og næringspolitiske organisasjoner, og arbeider i grensesnittet mellom næringsliv, akademia, politikk og administrasjon. Næringsrådgiveren skal:
• stimulere til vekst i eksisterende næringsliv, nyetableringer og tiltrekke seg bedrifter som styrker bransjer og tjenester vi ønsker å satse i Ås, 
• skape dialog, nettverk og samarbeid mellom næringsliv, kommune og innbyggerne, samt etablere møteplasser for og med næringslivet,
• bidra til at vi kan bruke mulighetene som ligger i kompetansemiljøene på NMBU og resten av Campus Ås, særlig innen grønn omstilling, næringsutvikling og sirkulærøkonomi,
• legge til rette for næringslivet, bl a gjennom samarbeid med eiendomsutviklere, og
• sikre at hensyn til næringsliv integreres i kommunens virksomhet og planer -  i samarbeid med næringslivet.

Kontakt næringsrådgiver Trond Sæbø Skarpeteig
Ås kommune, team attraktive Ås
Tlf: 90058182/64962000
E-post: Trond.Saebo.Skarpeteig @ as.kommune.no