Universitetet er en sentral samarbeidspartner og drivkraft i utviklingen av Ås. Kommunen samarbeider med universitetet i dag, men dette samarbeidet må utvikles videre. Målet er å utvikle Ås med kvaliteter som gjør at det blir attraktivt for studenter, forskere og næringsliv fra hele verden å bo og jobbe i Ås. Et viktig samarbeidsprosjekt er utviklingen av Campus øst der målet er å bli en av verdens mest attraktive og bærekraftige campus og universitetsbyer.

For å gjøre universitetsmiljøet mer synlig i Ås sentrum har universitetet tatt initiativ til å opprette et felleskontor på Rådhusplassen. Dette skal være et åpent og tilgjengelig Innovasjonssenter. Ard Innovation, Aggrator Inkubator, NMBU og kommunen er samarbeidspartnere her.

Vi må:

  • Utvikle Ås med kvaliteter som gjør at det blir attraktivt for studenter, forskere og næringsliv fra hele verden å bo og jobbe i Ås.  
  • Bidra i arbeidet med å utvikle Campus Øst.
  • Legge til rette for studentfrivillighet og studentvelferd. 

Status:

Innovasjonssenteret har startet opp og er i stadig utvikling. Sentralt på senteret står Talentutviklingsprogrammet for Innovasjon som binder grunn- og videregående skole sammen med Campus Ås og etter-videreutdanningstilbudet der. Høsten 2023 tas det sikte på å tilsette en senterleder samt å videre utvikle det faglige tilbudet ved senteret.

Innovasjonssenteret er også et første steg på veien mot Campus Øst, og prosjektdirektør for Campus Øst sitter i arbeidsutvalget for senteret, og leder Attraktive Ås i prosjektstøttegruppen til Campus Øst.

I slutten av mars ble en større investorkonferanse med deltagere fra hele verden avholdt på Campus Ås, med støtte fra blant annet kommunen. Dette var et viktig ledd i å få vist frem Ås for potensielt næringsliv, potensielle innovasjonsbedrifter og fagfolk. Det tas sikte på å tiltrekke seg samme konferanse i 2024. Slike arrangementer er viktig for å sette Ås på kartet som kunnskapskommune.

Det er planlagt et todagers seminar sammen med NMBU forsommeren 2023 for å utarbeide en ny avtale for samarbeid. Avtalen skal ha definerte fokusområder og tiltak som svarer ut mål i strategiene til hhv NMBU og kommunen.